Barn og far - Slogan

Bopælsret

Bopælsret angår hvem af forældrene, barnet skal have sin faste bopæl hos. Udgangspunktet er, at forældrene sammen skal søge at aftale dette. Såfremt der ikke kan opnås en enighed, skal statsforvaltningen tilbyde rådgivning eller konfliktmægling. Lykkes det stadig ikke at lave en aftale, afgøres spørgsmålet ved retten.

Ved den retslige vurdering er >>barnets bedste<< centralt for vurderingen. Ved denne vurdering lægger man vægt på en række forhold herunder barnets tilknytning til forældrene, forældrenes egenskaber, tilhørsforholdet til bopælen såsom skole mv. 

Til trods for et stigende fokus på ligestilling, tyder praksis på, at barnet som oftest får bopæl hos moderen, hvorfor faderen er nødt til at finde tilstrækkeligt mudder at kaste på hende for at få bopælsretten. Dette kan være problematisk, da en sådan mudderkastning adskiller moderen og faderen, hvilket kan gøre det svært at få en aftale om ligeligt samvær på plads. Læs nærmere her om forældre fjendtliggørelse.

Har moderen først fået bopælsretten og samtidig set sig sur på faderen grundet faderens fejlagtige forsøg på at få bopælsretten, vil moderen kunne gøre det meget svært for faderen til at få ret til at se sit barn dog generelt i tilfælde med meget unge børn. Såfremt barnet er meget ungt når forældrene går fra hinanden ses det nogengange, at faderen slet ikke får set sit barn.

Det er derfor ønskværdigt, at forældrene benytter sig af konfliktmægling eller får professionel hjælp, så følelserne ikke løber løbsk og hindre en aftale i fred og ro.
Husk på at barnets tarv er det vigtigste i sådanne sager og alle børn har ret til at se både sin far og sin mor.

Med ovennævnte er det dog ikke givet, at faderen ingen mulighed har får at få bopælsret. Se nærmere straks nedenfor. 

Praksis omkring bopælsret

  • Barnet er fra 0-4 år.
                        
                    - Her er den altovervejende hovedregel, at moderen får bopælsretten til barnet, da moderen i 9 
                      måneder har båret barnet. Faderen kan dog få bopælsretten typisk ved at bevise, at moderen er
                      alkoholiker, narkoman eller psykisk ustabil, hvorefter moderen ikke tage vare på sig selv og heraf 
                      heller ikke barnet. Barnets fader må derfor sammen med sin advokat/rådgiver bevise eller klart
                      sandsynliggøre, at moderen ikke er stand til at have bopælsretten.


  • Barnet er fra 4-10 år


                    - Her ses der ikke samme sikkerhed for, at moderen skal have bopælsretten som det er tilfældet, når                
                      barnet er under 4 år. Det må dog antages, at moderen i størstedelen af disse sager ligeledes får  
                      bopælsretten. Forskellen i proceduren er dog, at der ved en tvist indhentes en børnsagkyndig 
                      erklæring som der lægges vægt på.

  • Barnet er over 10 år gammelt eller tæt på det fyldte 10. år.
 
                    - I praksis antager man, at barnet nu har nået den tidligere nævnte modenhed, hvorfor dommeren i
                      samråd med en psykolog vil indkalde barnet til en særskilt samtale. Der vil herefter søges at forstå 
                      barnets synspunkter og hvilke momenter der taler for bopælsret hos henholdvis barnets fader 
                      eller moder. Barnets bestandpunkter udgør et særdeles tungtvejende moment for afgørelsen.  


Har du spørgsmål angående bopælsret er du velkommen til at kontakte os på 56 14 32 00. Læs mere om os her
SiteBuilder drevet af  Vistaprint